bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Overeenkomst woningbouw ‘Fructuslocatie’ Dodewaard ondertekend

28 mei 2019

Op dinsdag 21 mei 2019 ondertekenden wethouder Nees van Wolfswinkel van de gemeente Neder-Betuwe en vertegenwoordigers van KlokGroep Wonen bv uit Nijmegen, Vabo Ontwikkeling bv uit Culemborg en Ten Brinke Vastgoedontwikkeling bv uit Varsseveld een overeenkomst voor toekomstige woningbouw in Dodewaard.

Eind 2017 sloten zij daarover al een principeakkoord. Partijen zijn het eens over het vervolgproces. “Nees van Wolfswinkel: “Na zorgvuldig overleg met de partners en inwoners kunnen we binnenkort een ontwerpbestemmingsplan voor iedereen ter inzage leggen, om te komen tot een mooie mix van woningen in de toekomstige wijk Fructus.” 

Het benodigde ontwerpbestemmingsplan zal nog voor de zomervakantie ter inzage worden gelegd. Als alles voorspoedig verloopt, kan in de tweede helft van 2020 gestart worden met de bouw van woningen. Verkoop en voorbereidende werkzaamheden starten dan al eerder. 

Woningbouw nu echt nabij
Al lang wordt gesproken over woningbouw in ‘Fructus’, Dodewaard. Eind 2017 sloegen de gemeente Neder-Betuwe en de drie ontwikkelaars de handen ineen om daadwerkelijk tot realisatie over te gaan. Vervolgens is gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de benodigde bestemmingsplanprocedure. Hoewel dit meer tijd kostte dan verwacht, is er op de achtergrond altijd hard doorgewerkt. Bovendien heeft de inspraakprocedure over het voorontwerp bestemmingsplan geleid tot een aantal goede aanvullende afspraken. 

Waar?
Fructus ligt aan de westzijde van Dodewaard, tussen bestaande woonwijken en het buitengebied. De bebouwing aan de Lindenlaan en de Merelhof ligt aan de oostzijde van de locatie. Aan de westzijde vormt de Matensestraat (d.w.z. de noord-zuid gelegen zijweg met dezelfde naam) de grens. 

Uitbreiding plangebied, seniorenwoningen en voorkeursplan
In september 2018 vond al inspraak plaats over het voorontwerpbestemmingsplan. De inspraakprocedure leverde een aantal mooie resultaten op. Belangrijk is bijvoorbeeld de mogelijkheid om zo’n tien extra woningen te bouwen. Die deed zich voor door de aankoop van een perceel, dat in eerste instantie omsloten zou worden door de toekomstige plannen. Ontwikkelende partijen en de huidige eigenaar van het perceel hebben hierover recent overeenstemming  bereikt. 

Daarnaast bleek uit de inspraakreacties, dat er veel belangstelling is voor seniorenwoningen. Iedereen die dat aangaf is vervolgens uitgenodigd voor een gesprek over de wensen. Met de ontwikkelende partijen zijn daarna afspraken gemaakt over een minimum aantal levensloopbestendige woningen.

Het gaat dan om lagere (één laag met een kap), maar wel bredere woningen die een volledig woonprogramma (incl. slaapkamer en badkamer) op de begane grond krijgen. Bovendien zal bij vrijwel alle reguliere hoekwoningen en twee-onder-één-kapwoningen de mogelijkheid geboden worden om een slaap- en badkamer op de begane grond te realiseren. 

Ook andere inspraakreacties zijn betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen. Diverse hebben geleid tot kleinere of grotere aanpassingen. Ten slotte gaven insprekers aan een duidelijke voorkeur te hebben voor model “De Groene Hoven” (een van de drie voorbeeldmodellen in het inspraakplan). Dit model vormt dan ook de basis voor de vervolgprocedure. Alle insprekers worden op korte termijn op de hoogte gesteld hoe met hun reactie is omgegaan. 

Vervolgstappen
Nu de inspraak is verwerkt, kunnen we de benodigde bestemmingsplanprocedure vervolgen.

Nog voor de zomervakantie zal een ontwerpbestemmingsplan ter inzage liggen. De bedoeling is om het bestemmingsplan in november ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

Als alles voorspoedig verloopt, kan dan eind dit jaar/begin volgend jaar begonnen worden met de woningverkoop. In het voorjaar zouden de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het gebied kunnen beginnen, waarna de woningbouw kan starten in het derde kwartaal van 2020. 

Bekendmaking start vervolgprocedure
Het ontwerpbestemmingsplan wordt zo snel mogelijk ter inzage gelegd, waarna er zes weken lang zienswijzen ingediend kunnen worden. De zienswijzen betrekt de gemeenteraad bij het besluit over vaststelling van het bestemmingsplan. 

De officiële bekendmaking van de terinzagelegging vindt plaats in Hét Gemeentenieuws, op de gemeentelijke website en in de Staatscourant. Maar ook via Facebook en Twitter zal de gemeente hieraan aandacht besteden.